Algemene contracts- en verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijke voorwaarden

Algemene contracts- en verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en goederen geleverd door Thomas Vierstraete hierna genoemd Duckface. Gehoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alleen onze voorwaarden van toepassing: wij wijzen alle verkoopsvoorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant voorkomen.

2. Levertermijnen

Alle bestellingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd, en bij koop-verkoop wordt de klant verwittigd van zodra de goederen beschikbaar zijn. De klant verbindt zich hierbij de goederen af te nemen. Levertermijnen zijn steeds INFORMATIEF en NIET BINDEND : de verkoper zal geen aansprakelijkheid oplopen wegens laattijdige levering of niet-levering welke rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van niet-levering door de fabrikant of leverancier.

3. Offertes

Al onze offertes zijn slechts 14 dagen geldig. Onder geen beding is Duckface aansprakelijk voor een schrijffout, een vergissing inzake prijs of een verkeerde schatting. Een dergelijke vergissing kan Duckface niet binden en is geen grondslag voor om het even welke rechten te putten door de klant.

4. Bestellingen

Een bestelling wordt als aanvaard beschouwd na ondertekening van de offerte of bestelbon, bevestiging via mail of telefoon of na betaling van een voorschot. Betaalde voorschotten zijn niet terugvorderbaar bij annulatie van de bestelling.

5. Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde materiaal blijft eigendom van Duckface tot de volledige betaling van de goederen, zowel in hoofdsom als aanhorigheden. In geval de koper zijn verbintenissen niet naleeft, heeft de verkoper het recht de goederen zonder enige ingebrekestelling of zonder enige procedurevorm gelijk waar terug te halen. Dit eigendomsvoorbehoud geldt tevens in geval van faillissement van de koper.

6. Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar te De Pinte, zonder korting. Onbetaalde of onvolledig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 2% per maand, verhoogd met invorderingskosten welke minimum bepaald worden op 150 euro. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken, zoniet wordt de factuur aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

7. Auteursrecht & copyright

Duckface behoudt het auteursrecht op alle door haar gedane creaties. De opdrachtgever zal deze creaties niet aanwenden voor andere doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van Duckface. Duckface krijgt de toelating om haar naam te vermelden op de creaties.
De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de geleverde creaties, Duckface kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor copyrightschendingen door teksten, foto’s, logo’s of andere informatie op de creaties of door de aard van de teksten, foto’s, logo’s of andere informatie.

8. Bewijskracht elektronische post

Duckface behoudt zich de mogelijkheid om huidig contract en diens bijlagen, alsmede de briefwisseling die zij ontvangt en verstuurt, op te nemen op welke elektronische drager ook via eender welk procédé en deze te bewaren op voormelde drager. Behoudens tegenbewijs lastens de opdrachtgever, zullen de alzo gerealiseerde kopieen op elektronische drager, alsmede de afdrukken hiervan, geacht worden conform te zijn aan de originele documenten en eenzelfde bewijskracht hebben.

9. Klachten

Een klacht op de goede werking van het materiaal verandert niets aan de bepaling dat de betaling moet geschieden op de vervaldag. Na een tijdsverloop van acht dagen na ontvangst der goederen, heeft de opdrachtgever geen recht meer op klachtindiening. Klachten moeten ons toekomen per aangetekend schrijven naar de hoofdzetel. Verplaatsingen en uurloon blijven steeds ten laste van de opdrachtgever.

Hosting & Support

Tenzij anders overeengekomen, wordt een overeenkomst tot het leveren van support, hosting, domeinnamen en alle aanverwante of gekoppelde diensten gesloten voor een bepaalde duur van 12 maanden. Support, hosting en domeinnaam wordt onmiddellijk gefactureerd bij registratie. De klant zal twee maanden voor het einde van zijn overeenkomst een verzoek tot hernieuwing van de overeenkomst ontvangen, met daarbij een verzoek tot betaling. De betreffende overeenkomst zal als volledig beëindigd worden beschouwd, indien de betreffende betaling niet door Duckface werd ontvangen uiterlijk twee weken voor het einde van de lopende overeenkomst. Bij een niet tijdige opzegging worden de diensten automatisch verlengd voor een duur van 12 maanden. Het vroegtijdig beëindigen van deze overeenkomst geeft geen recht op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DE VOORWAARDEN OP ELK OGENBLIK TE WIJZIGEN, AAN TE PASSEN, AAN TE VULLEN OF GEDEELTEN ERVAN TE VERWIJDEREN. BEZOEK DEZE PAGINA REGELMATIG OM DE LAATSTE VERSIE VAN DE VOORWAARDEN TE LEZEN.